call us now! +8615978832153
[email protected]
Shanghai, China.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН …

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 01 дугаар сарын 06-ны өдрийн А-03 тоот тушаалын хавсралт БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНД ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ТУХАЙ ЖУРАМ Нэг.

Get Quote

Зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн үндсэн чиг үүрэг | Байгаль…

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан ... төсөл боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгжийн зарим чиг ...

Get Quote

Байгалийн нөөцийн ашиглалт ️ Postposmo | Postposm

Журамд зааснаар уул уурхайн компаниуд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний судалгаа, менежментийн төлөвлөгөөг хийх ёстой. Гэсэн хэдий ч энэ төрлийн мөлжлөгийн сөрөг нөлөө нь маш их хор …

Get Quote

EARF for AHURP 7 Dec 2017 MON (003)

төслийг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОННҮ) хийлгүйгээр хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх; тусгай нөхцлүүдийг хэрэгжүүлэх болон/эсвэл БОМТ-нд тусгагдсан нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг авснаар төслийг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОННҮ)-гүйгээр …

Get Quote

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль

2.1.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, энэ хууль, эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг …

Get Quote

1.1.Энэхүү журмын зорилго нь Ашигт малтмалын тухай, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай болон холбогдох бусад хуулийн хүрээнд уурхай, уулын болон баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын менежментийн төлөвлөгөө (цаашид "хаалтын менежментийн төлөвлөгөө" гэх) боловсруулах, …

Get Quote

Монгол Улсын газрын тос, уул уурхайн ил болоогүй …

5 Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга, Том Батлерийн асуулт, хариулт, УУМОУЗ-ийн Ерөнхий захирал гэрээний ил тод байдлын талаар, 2018 оны 7 сарын 11.

Get Quote

МОҮИТБС ЫН ТАЙЛАН 2018

МОНГОЛЫН ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН САНААЧИЛГА МОҮИТБС-ЫН ТАЙЛАН 2018 2019 оны í î дугаар сар

Get Quote

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН …

2.1.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль [1], Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль [2], энэ хууль, эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон …

Get Quote

Байгаль орчин ба нийгмийн менежментийн систем

Гүйцэтгэгчийн Байгаль орчны менежментийн төлөвл өгөө ХЦБ - Хорио цээрийн байгууламж БОНБҮ - Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ БОМТ - Байгаль орчны менежментийн т өлөвл өгөө

Get Quote

Ил тод гэрээ

Алт Орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээ Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай хамтын ажиллагааын ...

Get Quote

Бүрдүүлэх бичиг баримт | Байгаль орчин, аялал …

БОНХ-ын сайдын 2014 оны А-11 дүгээр тушаалаар Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлал шинэчлэгдсэн тул, Ерөнхий үнэлгээ хийлгэх хүсэлт …

Get Quote

EARF for AHURP 7 Dec 2017 MON (003)

4. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай Монгол Улсын хууль (2012)-ийн шаардлагад нийцүүлэн БОНБҮ-г боловсруулахад АХБ-ны ХБББ (2009)-ийг

Get Quote

МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮЖИЛТ ИЙН …

Боловсруулах салбарын удирдамж 2015 оны 2 сар Хуудас 2 of 41 АГУУЛГА 1. Танилцуулга 6 2. Зорилго 6 3. Хэрэгжүүлэлт болон хамрах хүрээ 6 4. Боловсруулах салбарын байгаль орчин, нийгмийн асуудал 7 5.

Get Quote

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ …

2.1.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, энэ хууль, эдгээртэй …

Get Quote

Байгал орчны үнэлгээ

1. Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ; 2. Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ. Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг байгалийн нөөцийг ашиглах, газрын тос болон ашигт малтмал хайх, ашиглах, аж ахуйн зориулалтаар газар эзэмших, ашиглах эрх авах болон төсөл хэрэгжүүлэхээс өмнө …

Get Quote

МӨНГӨН УСНЫ ТУХАЙ МИНАМАТАГИЙН КОНВЕНЦ Энэхүү конвенцид оролцогч Талууд, Мөнгөн ус нь агаар мандлаар хол зайд дамждаг, хүний хүчин зүйлийн нөлөөгөөр байгаль орчинд ялгарч, цаашид ...

Get Quote

АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ / Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ…

5. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан "Ашигт малтмал олборлох, боловсруулах явцад үүсэх хохирлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, экологийн хохирол тооцох аргачлал батлах тухай" Байгаль ...

Get Quote

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН …

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ... хуульд заасны дагуу боловсруулах, - Байгаль орчны менежментийн 5 жилийн төлөвлөгөөг Захиалагчтай ... Тус ордыг ил уурхайн аргаар ...

Get Quote

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ …

9.1.Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, стратегийн үнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах, нөлөөллийн …

Get Quote

4.4.Хаалтын нөхөн сэргээлт хийхийн өмнө хаалтын менежментийн нарийвчилсан төлөвлөгөөний хүрээнд хамаарах байгаль орчны аюулгүй байдлын дараах шалгууруудыг хангасан байна. Үүнд: 4.4.1.уурхай ...

Get Quote

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН …

2.1.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, энэ хууль, эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль ...

Get Quote

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН …

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮТЭЦ, ТОГТОЛЦОО, ЗОХИЦУУЛАЛТ БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮТЭЦ, ТОГТОЛЦОО, ЗОХИЦУУЛАЛТ 4 дүгээр зүйл. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 4.1. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ …

Get Quote

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН …

19 дүгээр зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага 19.1. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомж зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол шүүгч, эсхүл ...

Get Quote

ХҮНИЙ ЭРХЭД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ …

1)үний эрхэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх Гарын авлага; Х 2)авантолгойн бүлэг ордын нүүрс олборлох, тээвэрлэх үйл ажиллагааны Т Хүний эрхэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан;

Get Quote